Vår äldsta religion

Så länge människan varit människa har religiösa uppfattningar funnits. Ju längre tillbaka i tiden vi går, desto mer skiljer sig dess former från vad vi ser som religion idag, men kärnan är densamma. Vi har alltid haft behovet att förklara det vi inte riktigt förstår.

Kärnan i alla religiösa uppfattningar är tro, känslan av att det finns något större, något oförklarligt, som styr våra liv men även myter; de berättelser som används för att förklara de saker som inte kan förklaras på annat vis. Alla religioner har också omgärdats av olika riter eller religiösa handlingar.

“Bisontes de La Covaciella (España)” av José Manuel Benito

De allra äldsta uppfattningarna om religion känner vi till från gravfynd, grottmålningar och forntida konst. Människor har begravts med olika former av tillhörigheter och gåvor som troligen var tänkta att vara till hjälp i ett liv efter döden som jakt- eller fiskeredskap, olika matvaror eller liknande. Grottmålningar och statyer berättar också om hur man såg på det gudomliga.

Troligen tänkte sig de äldsta människorna det gudomliga som andeväsen, som naturkrafter eller som himlakropparna själva. Tron på andeväsen brukar kallas animism.

Religionen användes som ett sätt att förklara det oförklarliga. Begravningsritualer hängde ihop med hur man föreställde sig det gudomliga. De första människorna hade sannolikt en religion som kretsade kring djurandar och jakten som fyllde en stor plats i deras liv. Troligen sågs hela naturen som ett gudomligt väsen. Iden om att hela världen är gudomlig och att det gudomliga bor i alla ting kallas för panteism.

Venus från Willendorf
“Venus von Willendorf 01” av Matthias Kabel

När människan blev bofast förändrades även religionen till att mer handla om naturens   krafter. För de första bönderna blev det istället viktigt att hålla sig väl med det som styrde över väder och vind. De gudar eller väsen som människor börjar dyrka under denna period har i regel krafter som är kopplade till naturens krafter. Det är också under denna tid som de första offerreligionerna uppstår när människor vill hålla gudarna nöjda.

De äldsta religionerna var sannolikt uteslutande polyteistiska vilket innebar att man hade flera gudar. Först när människan blivit bofast och samhället börjat växa fram dök de första monoteistiska religionerna, där bara en gud dyrkades, upp.

Religionen har förändrats i takt med att det mänskliga samhället förändrats och så har också religiöst liv och de olika ritualer och myter som finns i religionerna.

Uppgifter:

  1. Förklara orden: Tro, rit, myt, monoteism, polyteism, panteism.
  2. På vilket sätt påverkades religionen av att människan blev bofast.
  3. Varför var har religionens innehåll förändrats?
Download PDF