Föräldrar

På denna sida kommer jag lägga upp en del som berör er föräldrar. Information som kan vara nyttig i att vägleda era barn (och er själva) genom skolans värld. Jag kommer också i möjligaste mån försöka länka till diverse olika artiklar som kan vara intressanta för er.

Min arbetsmodell:

Jag arbetar enligt en metod som kallas för “Flippat klassrum” med stora inslag av digital teknik. Detta är inget som är en unik metod, eller egentligen något nytt. Metoden härstammar från USA och används av såväl vanliga lärare som nobelpristagare. På senare tid har också en hel del svenska lärare har fått upp ögonen för den. I korthet går modellen ut på att vända på det traditionella klassrummet och istället för att elever ska ta hem material efter lektionen tar de hem material före lektionen och kommer förberedda till skolan.

En kort förklaring av hur tanken bakom modellen ser ut finner du här:

Det finns också en mycket bra föreläsning om modellen, den är dock längre men för den som har intresset och tiden över är den mycket sevärd. Du hittar föreläsningen här:

Min egen modell bygger på följande grundkonceptet:
  1. Förförståelse skapas genom antingen en förinspelad genomgång på nätet, texter att läsa eller annan form av förförståelse.
  2. Eleverna gör en quiz online. Denna får de någon form av återkoppling på. Ibland individuell, ibland kollektivt.
  3. Till eleverna finns en möjlighet att diskutera och ställa frågor i förväg via en Facebook-grupp som alla i klassen (som har Facebook) har tillgång till.
  4. I klassrummet inleder vi antingen med en diskussion eller genomgång utifrån önskelista eller quiz-resultat. Ibland inleder vi med diskussionsfrågor eller andra typer av kreativa uppgifter. Jag försöker i detta moment också jobba enligt modellen peer instructions eller peer questions.
  5. Därefter arbetar vi med enskilda eller gemensamma uppgifter.

Jag skriver också mer om hur jag jobbar med såväl planering som genomförande av arbetet här och här.

En förklaring av begreppet peer instructions finns att titta på här:

 

I förlängningen är det också tänkt att samtliga lektioner ska ha tydligt uppsatta mål som eleverna ska arbeta mot som ska, tillsammans med allt övrigt lektionsmaterial, finnas tillgängligt online.
Bedömningsstrategier:
Jag arbetar också utifrån modellen formativ bedömning. En genomgång vad det innebär finns här:
Arbetet med att utveckla och förbättra undervisning kommer alltid vara en pågående process. Min ambition är att utveckla undervisningen till att eleverna vid varje givet tillfälle ska känna till vad de ska kunna, var de är och vart de är på väg. Detta innebär att en del saker vi jobbar med kommer bli fantastiska, andra mindre bra.
Ett tydligt mål jag arbetar mot är att ta fram dels vad som kallas alignementmatriser där det beskrivs vad och hur vi arbetar, från ämnets syfte och förmågor till olika bedömningssituationer. Jag arbetar också med matriser för självutvärdering som mina elever får. Dessa är tänkta att användas för att eleven själv ska kunna ha koll på sin kunskapsutveckling. Till dessa har jag, i provsituationer eller andra bedömningssituationer, en tanke om att alla typer av uppgifter ska ha tydligt formulera kravbilder som ska vara kopplade till matriser. På så vis ska det genom hela arbetsprocessen bli tydligt för eleven vad som förväntas och varför.

Om betygssystemet

2014-01-17 20:31:59

Betygssystem som bäddar för misslyckanden – Nationalekonomen och skoldebattören Jonas Vlachos skriver om hur nuvarande betygssystem fungerar på ett konstruktivt och pedagogiskt vis. Bra läsning för den som vill förstå hur och varför vi lärare sätter olika betyg.

Tester bättre än glädjebetyg – Den tidigare gymnasieläraren Katarina Harrison-Lindbergh skriver om betygens egentliga innebörd och våndan av att följa uppsatta regler för betygsättningen.
Download PDF
Read more... 0 comments

Om läxor

2014-01-17 20:47:13

Lärare behöver problematisera kring läxor – I tidningen Skolvärlden presenteras en intervju med skolforskaren Ingrid Westlund som diskuterar läxornas betydelse. 

Download PDF
Read more... 0 comments

Det flippade klassrummet

2014-01-17 20:48:23

Flippat klassrum kan vända eleverna rätt – En artikel som handlar om att vända på begreppet läxa och lektion. Om att ge eleverna läxor där föräldrar inte nödvändigtvis måste vara en del av läxan och hur man kan stötta elever till vidare utveckling.

Download PDF
Read more... 0 comments

Den digitala skolan

2014-01-17 20:51:30

Full fart bakåt? En artikel jag skrev till Skolvåren om hur vi lärare bör betrakta modern teknik.

Download PDF
Read more... 0 comments

Digitalt lärande från början till slut

2014-03-12 21:45:15

En kortföreläsning jag höll på AV-medias Teachmeet februari 2014. Temat handlar om digitalt lärande från instruktion till inlämning, digitalt lärande från början till slut.

Download PDF
Read more... 0 comments

Om fritidens betydelse

2014-05-08 18:58:38

En artikel i tidningen Skolvärlden där jag medverkade för något år sedan.

Lagom många aktiviteter är bäst.

Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF