Nationella prov

Från våren 2014 kommer alla elever i årskurs nio att ha nationella prov i SO-ämnen som ska vara betygsgrundande. Syftet med de nationella proven i är att “stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning” samt att “ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå“.

 

På Skolverkets hemsida går det att hitta mer information. Ni hittar den här.

 

Våren 2013 genomfördes de första proven i SO på högstadiet. Dessa användes i bedömningen i begränsad utsträckning men kan ses som goda exempel på hur framtida nationella prov kommer vara utformade. Dessa är offentliga och finns att titta på för den som är intresserad.
Download PDF