Historia år 7

I historia för årskurs 7 ingår följande arbetsområden:

Forna civilisationer 1: Tiden från det att människan blev bofast fram till perioden efter det romerska rikets fall, ca 10 000 fvt till ca 500 evt. och fokus kommer i huvudsak att ligga på social, ekonomisk och kulturell utveckling. Området är i sin tur uppdelat i fyra underområden: Människan bosätter sig, Flodkulturer, Grekisk antik, Romersk antik.

Forna civilisationer 2: Tiden från det romerska rikets fall, ca 500 evt till den tidigmoderna periodens slut ca 1700 evt. Arbetsområdet avslutar strax innan den Franska revolutionen och även här kommer fokus ligga på social, ekonomisk och kulturell utveckling. Området är uppdelat i underområdena Medeltid, Tidigmodern tid och Upptäcktsfärderna.

I samtliga ämnesområden inom historia ingår också historiebruk, källkritik och källanvändning.
Download PDF